تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها

تعبیر خواب بناگوش

در خواب دیدن، پسری خوبروی و مبارک است و هر دو بناگوش دو پسر است.

 

ابراهیم کرمانی گوید:

دیدن بناگوش در خواب، دلیل بر قدر و جاه او بود و زیادت و نقصان دیدن در بناگوش، دلیل بر قدر و جاه صاحب خواب است.

 

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن بناگوش به خواب، بر چهاروجه است.

اول: پسری نیکو روی.

دوم: قدر و جاه،

سوم: دین درست(دین و ایمان).

چهارم: منفعت از سبب فرزند.

تعبیرخواب
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان