تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها

تعبیر خواب بقالی

محمدبن سیرین گوید:

بقالی کردن در خواب، جهد کردن است در کارها و چیزی حاصل کردن به جهت معیشت. اگر بیند بقالی می کرد، دلیل که به کار و کسب دنیا مشغول شود و به قدر آن چه داشت وی را از متاع دنیا حاصل شود.

 

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند متاعهای مقالی را به زر و درم می فروخت، دلیل بر غم و اندوه کند، زیرا که زر و درم به تاویل غم و اندوه است.

 

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

بقالی کردن در خواب بر سه وجه باشد

اول: کسب کردن،

دوم: منفعت یافتن،

سوم: غم و اندوه.

مورد سوم در حالتى  است که ببیند اجناس و متاع خود را بادرهم و دینار مبادله مى کرد.

 

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب ببینید در یک بقالى، لبنیات و چیزهایى تازه فروخته مى‏شود دلالت بر داشتن فکرى آسوده دارد.

 

تعبیرخواب
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان