تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها

تعبیر خواب باربر

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن باربر در خواب ، علامت بدشانسی و روبرو شدن با حوادث تلخ است .

2ـ اگر خواب ببینید خودتان باربر هستید ، نشانه آن است که به محیطهایی فقیرانه پا خواهید گذاشت .

3ـ استخدام باربر در خواب ، علامت آن است که از هر موقعیتی به نفع خود بهره می برید .

4ـ اخراج کردن باربر در خواب ، علامت آن است که مورد اتهامات زننده ای قرار می گیرید .

تعبیرخواب
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان