تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها

تعبیر خواب جاسوس

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید جاسوسها با سؤ الات پی در پی شما را به ستوه می آورند ، نشانه آن است که در موقعیتی خطرناک قرار خواهید گرفت .

2ـ اگر خواب ببینید جاسوس هستید ، نشانه آن است که دست به کارهایی نامطلوب خواهید زد .

تعبیرخواب
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان