تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار

تعبیر خواب پرده

محمد بن سیرین گوید:

هر که پرده در خواب دید بر در آویخته، اگر تنگ است و اگر ستبر، غم و اندوه است و ترس و بیم در کارها. اگر پرده بر در سرائی بزرگ بیند، یا بر در مسجد یا در میان بازار غم و اندوه بود و ترس عظیم.

 

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند پرده ضایع شد، دلیل که خداوندش از غم و اندوه فرج یابد و از ترس و بیم ایمن شود و چون پرده بیند و معروف نبود، غم و اندوه صعب تر است، اگر معروف بود آسانتر است.

 

جابر مغربی گوید:

پرده نو پادشاه رانیکو است و رعیت را بد بود و پرده کهنه به همه حال نیکو نباشد.

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

معبران عموما پرده را خوب ندانسته اند ولی دیدن پرده در خواب به طور مطلق نمی تواند بد باشد زیرا پرده ستر است و چه بسا پوشاننده عیوب باشد. دیدن پرده کهنه در هر وضعی خوب نیست و غم و اندوه را خبر می دهد. پرده نو نیز غم و اندوه است با این تفاوت که بزرگ نیست و می توانید با آن مبارزه کنید و از دل برانید. اگر پرده را در اماکن عمومی مشاهده کنیم، مثلا در خواب ببینیم که در خیابان پرده آوریخته اند خواب شما از یک ناراحتی عمومی خبر می دهد. حادثه ای که همه مردم را ناراحت و اندوهگین می کند. اگر بیننده خواب ببیند که پرده اش سوخت یا پاره شد گویای آنست که در روزهای آینده از غم و رنج رهایی می یابید. کنار زدن پرده هم رفع حلال است به اندازه همان مقدار پارچه که پرده را کنار می زنیم. پرده آوریختن و پرده نصب کردن فراهم آوردن موجبات کدورت و ملال است. اگر پرده را در خانه خودتان می آویزید برای خود دردسر درست می کنید و چنانچه پرده را در خانه دیگری نصب می نمایید برای دیگران ناراحتی به وجود می آورید.

 

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن پرده دزدیدن زیادتی دولت باشد

 

آنلی بیتون می گوید:

1. مشاهده‏ى پرده در خواب، بیانگر آن است که با افراد خودخواهى ملاقات مى‏کنید.

2. اگر در خواب پرده‏هاى کثیف و پاره را دیدید، بیانگر اختلاف و مشاجره است.

3. مشاهده‏ى پرده‏هاى پر نقش و نگار در خواب، به این معنا است که در زندگى به مادیات مى‏پردازید.

4.اگر دخترى در خواب مشاهده کند که پرده‏ى اتاقش پر نقش و نگار و زیبا است، به این معنا است که همسرى ثروتمند پیدا خواهد کرد.

5. دیدن پرده در خواب ، نشانه دیدار کنندگانی است که شما را ناراحت و نگران می کنند .

6. دیدن پرده های کثیف در خواب ، دلالت بر دعواهایی ننگین و شرم آور دارد .

تعبیرخواب
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر