روغن ارده کنجد فرادید
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
روغن ارده کنجد فرادید
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها

تعبیر خواب خر

حضرت دانیال گوید:

خر دیدن در خواب بخت و بزرگواری مرد است و نیکی وبدی خر به بخت بیننده خواب بازگردد.

اگر بیند خری ملک او شد، یا در جایگاه او آمد و او را بگرفت و ببست، دلیل که درخیرات بر وی گشاده شود و از غم و اندیشه رستگار شود.

اگر خرانِ بسیار بیند، دلیل که خیر و نعمت و مال وی زیاده شود و بهترین خر که درخواب بیند، دلیل است که فرمانبر و مطیع باشد.

 

محمدبن سیرین گوید:

اگر بر خر سیاه نشسته بود، دلیل است که مهتری و بزرگی یابد.

اگر بیند بر خر سفید نشسته بود، دلیل که عز و جاه دنیا یابد.

اگر بیند بر خر سبز رنگ نشسته بود، دلیل که زاهد و با ورع شود و خیرات دو جهانی یابد.

اگر بیند بر خری سرخ نشسته است، دلیل که راحت و عیش این جهانی یابد.

اگر بیند که بر خر زرد نشسته بود، دلیل که بیمار شود.

اگر بیند خر وی ماده و آبستن است، دلیل است بر امیدواری و زیادت خیر و خرمی.

اگر بیند که گوشت خر میخورد، دلیل که از تجارت مال و نعمت بدست آرد.

اگر بیند خر خود را بکشت و از گوشت او بخورد، دلیل که مال خود را هزینه کند.

اگر بیند بر آن خر نشسته بود و خر در زیر او بمرد، دلیل که به زودی بمیرد.

اگر بیند خر او مرد، دلیل که مال و معیشت او تباه گردد.

اگر بیند از خر بیفتاد، دلیل که درویش و تنگدست شود.

اگر بیند از خری که ملک او نبود بیفتاد، دلیل که از کسی او را زیان و مضرت رسد.

اگر بیند از خر فرود آمد و دیگر بار بر وی نشست، دلیل که کاری و حاجتی طلب کند و زود مهیا شود.

اگر بیند خر خویش را با خر دیگر معاوضه کرد، دلیل که حالش متغیر شود.

 

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند خری بخرید و بها نداد، دلیل که خیری بیند به سبب سخنی که با کسی بگوید از بزرگان.

اگر بیند خر او یک چشم داشت یا چشم او ضعیف بود، دلیل بر شوریدگی کار او در طلب معیشت است.

اگر بیند خر او هر دو چشم نداشت، دلیل که مالی که دارد ضایع شود و به او نرسد.

اگر بیند دست و پای خر او دراز بود، دلیل که او رابیع بسیار است.

اگر بیند که خر او بِمُرد یا او بر خر دیگر نشست، یا خر خود را بفروخت و خر دیگر خرید، دلیل که معیشت او از حالی به حالی بگردد.

اگر بیند خر او با استری شد، دلیل که مال و معیشت او از سفر بود.

اگر بیند خر او با اسب شد، دلیل که معیشت او از سلطان بود، لکن به ظلم و بیداد.

اگر بیند خر وی با گوسفند شد، دلیل که مال او از جائی حلال بود.

اگر بیند خر او با مرغی شد، دلیل که مال و معیشت او از خری بود که تاویلش بدان مرغ است.

اگر دید خر وی باکره شد، دلیل که مال و معاش او از دزدی بود.

اگر بیند خر او دزد است، دلیل که زن او به فساد شهرت نماید و او به فراق گنجاید.

اگر بیند خر او توانا و قوی است و بار نیکو می برد، دلیل که کسب و کار دنیا بر وی آسان گردد.

اگر به خلاف این بیند، کسب دنیا بر وی دشوار شود.

اگر بیند بار گران بر خر نهاده است و بر بالای آن نشسته، دلیل که به غایت توانگر شود و نداند که مالش چند است.

اگر دید با خر مجامعت کرد، دلیل که مال خود بیابد.

اگر بیند خر او بر پشت گرفت و بر بالا برد یااز آب بگذشت، دلیل بود بر قوت حال و بر بخت و اقبال او

 

تاویل ماده خر، زنی بود یاکنیزک

بانک خر به خواب نیکو نباشد.

 

جابر مغربی گوید:

اگر بیند بر خری نشسته بود و آن خر در زیر او بانگ می داشت، دلیل که عیالش بدخو و متشنع بود.

اگر بیند که خر برقرار بیفتاد، دلیل که بمیرد.

اگر خری بیند و نداند که خر کیست، دلیل که نداند که مال او از کجاست.

اگر بیند خر خود را با خر دیگر بدل کرد، اگر خر او بدتر از آن خر بود، دلیل که حال او بد شود و مالش نقصان پذیرد. اگر خر او نیکوتر از آن بود، دلیل که حالش نیکوتر شود و مالش زیاد شود.

اگر بیند خر خویش را با اسبی یا استری بدل کرد، دلیل که از پادشاه مال و منفعت بدو رسد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن خر درخواب بر ده وجه است.

اول: بخت.

دوم: دولت.

سوم: فرمانروائی.

چهارم: مال.

پنجم: زن.

ششم: شادی.

هفتم: عزت.

هشتم: اقبال.

نهم: بزرگورای.

دهم: مرتبت.

 

دیدن خر بنده  خر کچى یا کسی که خر کرایه می دهد در خواب ، ولایت و سربرستى و تدبیر است وکسى است که کارهاو امور را اداره مى کند و معاش را سروسامان مى دهد.

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن خر در خواب خوب است. برخی خر را مردی احمق دانسته اند که به زندگی بیننده خواب وارد می شود و اگر چه نعمت و فراخی و روزی می آورد ولی مزاحمت ایجاد می کند و خریت و نادانی او بیننده خواب را می آزارد. از دانیال نبی نقل شده که دیدن خر در خواب عزت و بزرگواری است و بخت خوش است برای او و خوبی و بدی خر به او یعنی بیننده خواب برمی گردد. اگر در خواب ببینید که بر خری سیاه سوار شده اید در واقع بر خر مراد سوار شده اید، خر سفید شانس خوب است و خر زرد رنجوری و بیماری است،خر آبستن در خواب دیدن نهفتگی طالع است و خواب شما می گوید بخت شما چیزی در آستین دارد که رو نمی کند و نشان نمی دهد تا به موقع و این مسلما خوب است و نمی تواند بد باشد. چنان چه در خواب ببینید که در طویله ای هستید که چندین خر آن جا است در آینده ای نزدیک در امر انتخاب مخیر خواهید شد و پیشنهادی به شما می شود که خودتان یکی از چند مورد را انتخاب می کنید. اگر خر از دست بیننده خواب بگریزد یا ریسمان پاره کند و بدود و برود به معنی از دست دادن موقعیت های خوب زندگی است.

 

لوک اویتنهاو می گوید :

خر

که میدود : خبر

سوارشدن بر روی یک خر : شرمساری

خریدن یک خر : مراقب خرج کردنتان باشید

خری که عرعرمیکند : تلاش بیهوده

غذادادن به خر: شما درحال کمک کردن به فردی نالایق هستید

کتک زدنش : زیاد سختگیری نکنید

 

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید خری مقابل شما عرعر می کند ، علامت آن است که فردی هرزه و لاابالی می خواهد در حضور دیگران به شما اهانت کند .

2ـ اگر در خواب صدای عرعر خری را از فاصله ای دور بشنوید ، نشانه آن است که ثروتی به شما می رسد و یکی از نزدیکان شما به دار فانی می پیوندد .

3ـ اگر خواب ببینید سوار بر خر شده اید ، علامت آن است که از سرزمینهای بیگانه دیدار خواهید کرد و از راههای پر فراز و نشیب و ناهموار خواهید گذشت .

4ـ اگر در خواب دیگران را سوار بر خر ببینید ، علامت آن است که زندگی همراه با مشقت است و ارث و میراث اندکی به شما خواهد رسید .

5ـ اگر خواب ببینید ریش سفیدان قوم سوار بر خر سفر می کنند ، علامت آن است که مؤمنان شما را از عیاشی و خودخواهی بر حذر می دارند و موجب می شوند که نسبت به حقوق انسانها عادلانه فکر کنید .

6ـ خر سواری در خواب ، نشانه بکار گرفتن تمام نیرو در مقابله با دشمنان است . و اینکه زنان شرور موجب دردسر می شوند .

7ـ اگر در خواب خری به شما لگد بزند ، نشانه آن است که روابطی نامشروع دارید و از برملا شدن اسرار نگرانید

8ـ اگر خواب ببینید افسار خری را در دست گرفته اید ، علامت آن است که زنانی را که از چاپلوسی لذت می برند به راه درستی هدایت می کنید .

9ـ اگر خواب ببینید کودکان خرسواری می کنند ، علامت تندرستی و سر به راه بودن فرزندان است .

10ـ اگر در خواب از روی خر به زمین بیافتید ، علامت آن است که در زندگی دچار نومیدی و شکست می شوید ، اگر عشاق چنین خوابی ببینند ، نشانه اختلافات و جدایی است .

11ـ دیدن خر مرده در خواب ، نشانه آن است که در اثر افراط در اعمال غیرقانونی و شهرترانی ، از چنین هوسهایی اشباع خواهید شد .

12ـ اگر خری بیگانه میان خرهای آشنا ببینید ، نشانه آن است که ارث کلانی به شما می رسد .

13ـ اگر خواب ببینید خری به شما هدیه می دهند یا خری می خرید ، علامت آن است که به مقامی رفیع دست می یابید ، اگر مجرد باشید ازدواج موفقی خواهید کرد .

14ـ دیدن خر سفید در خواب نشانه ثروتی زیاد و پایدار است که با آن می توانید به تحقیقات مورد علاقة خود بپردازند . اگر زنی چنین خوابی ببیند ، نشانه آن است که به جمعی وارد می شود که سالها آرزوی آشنایی با آنها را داشت .

 

 

 

تعبیرخواب
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر