درخواست و دریافت المثنی مدرک تحصیلی دیپلم، پیش دانشگاهی و دانشگاه

المثنی مدارک تحصیلی معمولا درپی مفقودی و گم شدن یا مورد سرقت قرار گرفتن آن ها درخواست می شود. مدارک لازم و مراحل درخواست المثنی مدرک تحصیلی نسبت به مرجع صادر کننده آن تفاوت هایی دارد.

درخواست و دریافت المثنی مدرک تحصیلی دیپلم، پیش دانشگاهی و دانشگاه

المثنی مدارک تحصیلی معمولا درپی مفقودی و گم شدن یا مورد سرقت قرار گرفتن آن ها درخواست می شود. مدارک لازم و مراحل درخواست المثنی مدرک تحصیلی نسبت به مرجع صادر کننده آن تفاوت هایی دارد. در ادامه مدارک و مراحل لازم برای المثنی هرکدام از مدارک تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی، مدارک گواهی موقت و دانشنامه فارغ التحصیلی از دانشگاه های دولتی، آزاد اسلامی و پیام نور را برای شما عزیزان آورده ایم:

مدارک لازم مشترک برای درخواست المثنی مدرک تحصیلی مفقود شده

درخواست المثنی مدرک تحصیلی چه مدارک دیپلم و پیش دانشگاهی و چه مدارک دانشگاهی زیر نظر وزارت علوم منوط به ارائه برخی مدارک است. مدارک هویتی مثل کارت ملی و شناسنامه یا حتی عکس متقاضی معمولا جهت دریافت مجدد همه مدارک لازم است. سه مدرک ویژه درخواست المثنی مدارک تحصیلی  اما در تمامی مدارک تحصیلی مشترک است و ثبت درخوست صدور المثنی مشروط بر ارائه آنهاست:

 • روزنامه کثیرالانتشار آگهی کننده مفقودی مدرک تحصیلی
 • تعهدنامه تحویل المثنی در صورت یافته شدن مدرک اصلی
 •  استشهاد محلی و تصدیق امضای یکی از گواهان

آگهی ‎مفقودی مدرک تحصیلی در روزنامه کثیرالانتشار

برای درخواست المثنی تمامی مدارک تحصیلی ناشی از گم شدن آنها؛ اعلام مفقودی در روزنامه های کثیرالانتشار الزامی است. البته بنا به نوع مدرک و مرجع صادر کننده آن در تعداد نوبت انتشار آگهی مفقودی تفاوت دارد. ثبت آگهی مفقودی مدارک تحصیلی در روزنامه علاوه بر آن که برای درخواست و طی مراحل دریافت المثنی آنها از نظر قانونی ضروری است؛ مهمترین اقدام در پیشگیری از سوء استفاده احتمالی افراد سودجو با مدرک گم شده است و در مراجع قضایی در صورت اقدام مجرمانه توسط مدرک گم شده به مالک قانونی آن کمک می‌کند.

تعهدنامه جهت درخواست المثنی مدرک تحصیلی گم شده

المثنی مدرک تحصیلی مفقود شده معمولا با ثبت تعهد تحویل آن در صورت پیدا شدن بعد از صدور مجدد المثنی درخواست می شود. در واقع دارنده مدرک می بایستی تعهد دهد که اگر المثنی صادر و اصل مدرک پس از آن به هر دلیلی پیدا شد موضوع را به نهاد صادر کننده اطلاع و اصل مدرک را به آن تحویل دهد.

استشهاد محلی و تصدیق امضای یکی از شاهدان

درخواست المثنی مدرک تحصیلی گم شده پس از شهادت سه نفر از آشنایان در محل سکونت شما مبنی بر مفقودی آن ثبت می شود. در واقع جهت ثبت درخواست المثنی می بایستی 3 نفر ادعای شما در مفقود شدن مدرک تحصیلی تان را تأیید کنند. البته پس از آن امضای یکی از شهود هم باید در دفترخانه اسناد رسمی یا یکی از نهادهای رسمی یا انقلابی مثل کلانتری یا مسجد محل سکونت تصدیق شود.

در ادامه مدارک و مراحل درخواست تا دریافت هر کدام از مدارک تحصیلی را به طور جداگانه مطالعه می کنید:

المثنی مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی

درخواست و دریافت المثنی مدرک تحصیلی دیپلم، پیش دانشگاهی و دانشگاه

درخواست صدور مجدد مدارک تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی تا چند سال پیش از این از نظر قانونی ممکن نبود. این روند اما امروز با ارائه مدارک و طی مراحلی امکان پذیر است. 

مدارک لازم برای درخواست المثنی مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی

 • درخواست کتبی
 • دو قطعه عکس پرسنلی
 • کپی از شناسنامه و کارت ملی هوشمند
 • تصویر تأیید شده مدرک در صورت وجود
 • تصویر تأیید شده کارنامه فارغ التحصیلی
 • تصویر تأیید شده دفتر سررسید تحویل مدرک در مدرسه
 • تعهدنامه درباره پیدا شدن مدرک پس از دریافت المثنی
 • استشهادیه محلی به منظور تأیید مفقودی
 • روزنامه کثیرالانتشار منتشر کننده آگهی مفقودی

مراحل درخواست المثنی مدرک مفقودی دیپلم و پیش دانشگاهی

 • ثبت آگهی مفقودی مدرک پیش دانشگاهی یا دیپلم و یا هر دو در روزنامه کثیرالانتشار تأیید شده
 • مراجعه به مدرسه برای گرفتن کارنامه و ریز نمرات دیپلم یا پیش دانشگاهی و یا هردو
 • گرفتن عکس از دفتر سررسید تحویل مدارک مدرسه که هنگام دریافت مدرک امضا کرده اید
 • مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی کشور برای ثبت تعهدنامه غیرمالی درصورت پیدا شدن مدرک
 • تهیه استشهاد محلی از شهود
 • مراجعه به بخش سنجش (امتحانات) آموزش و پرورش ناحیه ای تحصیل

درخواست و دریافت المثنی مدرک تحصیلی دیپلم، پیش دانشگاهی و دانشگاه

مدارک لازم و مراحل درخواست المثنی مدرک تحصیلی از دانشگاه

 صدور مدارک تحصیلی از دانشگاه های دولتی در ایران زیر نظر وزارت علوم انجام می گیرد. درخواست و دریافت المثنی از آنها نیز منوط بر ارائه مدارک و طی مراحلی است که در ادامه آمده:

مدارک لازم برای درخواست المثنی مدرک تحصیلی دانشگاه دولتی

 • آگهی مفقودی مدرک در روزنامه کثیرالانتشار (برای دانشنامه 3 نوبت و برای مدرک موقت 2 نوبت چاپ به فاصله 2 ماه)
 • کپی از شناسنامه و کارت ملی
 • تکمیل فرم استشهاد محلی
 • فیش پرداخت هزینه
 • دو قطعه عکس پرسنلی

مراحل درخواست المثنی مدرک مفقودی تحصیلی از دانشگاه دولتی

 • ارائه یا ارسال مدارک به مدیریت آموزش و اداره دانش آموختگان دانشگاه
 • پرداخت هزینه صدور مجدد و ابطال تمبر
 • ثبت درخواست صدور مجدد دانشنامه یا گواهی موقت فارغ التحصیلی

المثنی مدرک تحصیلی از دانشگاه آزاد اسلامی

مدارک و مراحل صدور المثنی مدرک تحصیلی از دانشگاه آزاد در تمامی مقاطع آن در ادامه به صورت جامع و مرحله ای آمده است:

مدارک لازم برای درخواست المثنی مدرک تحصیلی از دانشگاه آزاد اسلامی

 • روزنامه های منتشر کننده آگهی مفقودی مدرک که با 2 هفته فاصله از هم منتشر شده (3 نوبت برای دانشنامه و 2 نوبت برای گواهی موقت)
 • تکمیل فرم تعهدنامه و تأیید شده توسط ستاد دانشگاه
 • تکمیل فرم استشهادیه محلی و تأیید توسط یک نفر از آنها در دفترخانه
 • عکس پرسنلی
 • تصویر کارت ملی و صفحات شناسنامه
 • اصل و تصویر فیش پرداخت
 • درخواست کتبی متقاضی
 • یک قطعه تمبر مالیاتی

مراحل درخواست المثنی مدرک مفقودی تحصیلی از دانشگاه آزاد

 • ثبت آگهی مفقودی در روزنامه کثیرالانتشار
 • دریافت و تکمیل فرم تعهد نامه
 • دریافت و تکمیل فرم استشهاد محلی و ثبت در دفترخانه
 • درخواست کتبی صدور المثنی مدرک
 • تحویل مدارک و ثبت درخواست

درخواست و دریافت المثنی مدرک تحصیلی دیپلم، پیش دانشگاهی و دانشگاه

المثنی مدرک تحصیلی از دانشگاه پیام نور

درخواست المثنی مدرک تحصیلی از دانشگاه پیام نور منوط بر ثبت مراحلی در سامانه گلستان و بارگزاری مدارک لازم در آن است. در ادامه تمامی این مدارک و مراحل توضیح داده شده:

مدارک لازم برای درخواست المثنی مدرک تحصیلی از دانشگاه پیام نور

 • روزنامه های حاوی آگهی مفقودی که 3 نوبت هر 2 ماه یک بار منتشر شده
 • درخواست صدور دانشنامه المثنی
 • ارائه اصل کارت شناسایی ملی
 • استشهاد محلی و تائید آن به وسیله یکی از مراجع رسمی
 • فرم تعهدنامه مربوطه

مراحل ثبت درخواست المثنی مدرک تحصیلی از دانشگاه پیام نور

 • ورود به سامانه گلستان
 • ورود به سربرگ «پیشخوان خدمت» و باز کردن منوی کشویی «شخصی»
 • انتخاب گزینه «ارسال مدارک تحصیلی» و کلیک بر عبارت «درخواست جدید»
 • باز کردن منوی کشویی « نوع دریافت» و انتخاب گزینه «دریافت از سیستم»
 • بازکردن منوی کشویی «مدرک 1» و انتخاب گزینه «امضاء دانشنامه المثنی»
 • کلیک بر آیکون «واریز مبلغ اعلامی برای صدور دانشنامه المثنی»
 • انتخاب درگاه واریز و پرداخت هزینه

ملزومات و مراحل درخواست تا دریافت المثنی مدارک تحصیلی دیپلم، پیش دانشگاهی و دانشگاهی را در این مطلب مرور کردیم. از آنجا که ثبت درخواست صدور المثنی مدارک تحصیلی منوط به ارائه روزنامه آگهی کننده مفقودی است که 10 روز از انتشار آن گذشته؛ بهتر است با اطمینان از گم کردن مدرک هرچه سریعتر جهت اعلام مفقودی در روزنامه کثیرالانتشار اقدام کنید. 

قیمت بک لینک و رپورتاژ
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر