تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار

تعبیر خواب تخت سلطنت

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید بر تخت سلطنت نشسته اید ، نشانه آن است که به زودی ثروت و شهرتی به دست می آورید .

2ـ پایین آمدن از تخت سلطنت در خواب ، نشانه آن است که به یأس نومیدی دچار خواهید شد .

3ـ دیدن دیگران نشسته بر تخت سلطنت در خواب ، نشانه آن است که در اثر محبت و لطف دیگران ثروتی به دست می آورید .

تعبیرخواب
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر