تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها

تعبیر خواب حصیر بافی

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید حصیر پاره ای را می بافید ، نشانه آن است که از فردی غایب خبرهایی دلپذیر خواهید شنید .

2ـ اگر خواب ببینید حصیر پاره ای را می بافید ، علامت آن است که با امور نگران کنندهای روبرو خواهید شد .

حضرت داود(ع)

1ـ دیدن حضرت داود (ع) در خواب ، نشانه عدم توافق بین اعضای خانواه است و نابسامانی و ناهماهنگی که بر اعصاب شما فشار می آورد .

 

تعبیرخواب
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان