تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها

تعبیر خواب دارو

محمدبن سیرین گوید:

اگر بیند بیماری دارو بخورد و او موافق بود، دلیل که صلاح دین.

 

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر دارو موافق نبود، دلیل که صلاح دین وی زایل شود. اگر دارو جهت شفا نوشید، دلیل که به قدر موافقت دارو صلاح دنیا طلبد. اگر بیند جهت مردم دارو تهیه می کرد، دلیل که با مردم نیکوئی کند. اگر بیند داروی خشک می ستد، دلیل که از غم و اندوه باز رهد

 

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند چون دارو خورد او را زیان و مضرت رسید، تعبیرش همین است. اگر بیند که دارو خورد که عقل و هوش از او زایل شود. دلیل که از غم و اندوه فرج یابد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

هر داروئی که زرد باشد، دلیل بر بیماری و رنج کند

هر دارو که به خوردن آسان است، دلیل بر شفا و راحت کند و آن چه به خوردن بد است، دلیل بر بیماری کند.

اگر بیند دارو خورد و بر وی اثر کرد، دلیل است که دین وی به صلاح آید. اگر به خلاف این نیز بیند بد باشد.

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 دارو در خواب چاره است و دارو خوردن چاره جویی. اگر دیدید دارو به دیگری می دهید خواب شما می گوید عقده و کینه و نفرت خود را خالی می کنید. دادن دارو به دیگران گویای شخم و نفرتی است که از آن شخص داریم یا از دست او عصبی هستید. معبران نوشته اند اگر دیدید دارو می خورید و دارو به حال شما مفید است کاری موافق دین انجام می دهید و اگر اثر مفید نداشت کاری خلاف دین می کنید.

 

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن خوردن دارو یا داشتن آن یا بیع آن در هر حال خوب است

دیدن دارو منفعت خلق دارد و از رنج بیرون آید

 

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید داروی خوش طعمی می خورید ، علامت آن است که در مدت کوتاهی مشکل شما حل خواهد شد ، اما اگر خواب ببینید دارویی تلخ می خورید ، نشانه آن است که زمان درازی بیمار خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید به دیگران دارو می دهید ، نشانه آن است که به کسی زیان خواهید رساند که به شما اعتماد دارد .

تعبیرخواب
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان