تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار

تعبیر خواب دُم

محمدبن سیرین گوید:

اگر بیند چون اسب و خر و گاو دم داشت، دلیل که مال و نعمت او زیاده شود و زندگانی به خوشدلی گذراند. اما در راه دین سستی کند

معبران گویند: اگر کسی بیند دم داشت، دلیل که مردمان تابع او شوند.

اگر بیند که دم او چون دم سگ یاخر یا گرگ بود، دلیل که مال حرام یابد و مردمان او را ملامت کنند.

 

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند دم اسب یا دم خر در دست داشت، دلیل که بر قدر آن مال و نعمت یابد.

اگر کسی بیند در دست دم حیوانی داشت که گوشت او حرام بود، دلیل که حرام یابد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دم حیوان در خواب بر چهار وجه است.

اول: تیغ (پیروان و تابعان).

دوم: دوستان ویاران.

سوم: مال.

چهارم: عیش و راحت وآسایش.

 

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن دم جانوری در خواب ، نشانه آن است که برای لذت بردن به مکانی خواهید رفت . اما تنها آزار و اذیت نصیبتان خواهد شد .

2ـ اگر خواب ببینید دم حیوانی را قطع می کنید ، نشانه آن است که در اثر بی دقتی بدبخت خواهید شد .

3ـ اگر خواب ببینید چون جانوری دم دارید ، نشانه آن است که وقایعی عجیب شما را سردر گم خواهد ساخت .

 

تعبیرخواب
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر