تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار

تعبیر خواب خاکسپاری

لوک اویتنهاو می گوید :

خاکسپاری

خاکسپاری خویشاوند : رنج و محنت

خاکسپاری یک بیگانه : ارث

مراسم خاکسپاری : آشناییهای مفید ، ارث

مراسم خاکسپاری خود : افکار بیهوده

 

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن مراسم خاکسپاری در خواب ، علامت ازدواجی نامبارک و داشتن فرزندی بیمار است .

2ـ دیدن مراسم خاکسپاری فردی بیگانه در خواب ، دلالت بر نگرانیهای ناگهانی دارد .

3ـ دیدن مراسم خاکسپاری فرزند خود در خواب ، نشانه سلامت اعضای خانواده است . اما یکی از دوستان دچار نومیدی بزرگی خواهد شد .

4ـ اگر زنی خواب ببیند با لباس سیاه در مراسم خاکسپاری کسی شرکت کرده است ، نشانه آن است که بزودی بیوه خواهد شد .

5ـ دیدن مراسم خاکسپاری یکی از نزدیکان در خواب ، علامت اختلافات و دعوا بین افراد خانواده است .

تعبیرخواب
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر