تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار

تعبیر خواب دهنه اسب

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن دهنة اسب در خواب ، نشانه آن است که از همة موانع عبور خواهید کرد .

2ـ دیدن دهنة شکستة اسب در خواب ، نشانه آن است که دشمنان شما را غافلگیر می کنند .

تعبیرخواب
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر