تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها

تعبیر خواب درندگان

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن درندگان در خواب بر چهار وجه است .

اول : دشمنان.

دوم : پادشاهان ستمگر.

سوم : زن سلیطه.

چهارم : همسایگان بد.

تعبیرخواب
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان