تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار

تعبیر خواب بیشه

محمدبن سیرین گوید:

بیشه درختان درخواب، زنی بود بیابانی. اگر دید که در بیشه شد و آن بیشه سبز است و درختان میوه دار دور آن است، خاصه در وقت آن و از میوه آن بیشه همی خورد، دلیل که زنی خواهد که اصل او بیابانی است، یا کنیزکی خَرَد که در بیابان او پرورده باشند، و از آن زن او را خیر و منفعت رسد. اگر آن بیشه را خالی از آن ها دید، دلیل بر شر و مضرت کند. اگر بیند در آن بیشه به جای درختان، خار بوده، از آن خارها او را گزند رسید، دلیل که او را غم و اندوه به جهت زنان رسد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن بیشه درخواب بر چهار وجه است.

اول: زن بیابانی،

دوم: کنیزک،

سوم: منفعت،

چهارم: غم و اندوه.

 

لیلا برایت می گوید:

اگر خواب ببینید که در بیشه‏اى پنهان شده‏اید، به این معنا است که خطرى شما را تهدید مى‏کند، اگر در خواب شخصى را ببینید که خود را در بیشه‏اى پنهان کرده، به این معنا است که نقشه‏هایش آشکار مى‏گردد. اگر در خواب مشاهده کنید که بیشه‏اى سوخته است، به این معنا است که اتفاقات ناگوارى شما را تهدید مى‏کند.

 

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

ازیک بیشه گذر می کنید : یک تغییر دلپذیر

خود را در بیشه پنهان می کنید : خطر بسیار بزرگ

دیگران خود را در بیشه پنهان می کنند : عشق شما توام با دلتنگی و نارضایتست .

درختان یا بوته های بیشه را می برید : یک راز باعث مخفی شدن یک خطر بزرگ شده .

تعبیرخواب
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان