تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها

تعبیر خواب اصلع

کسی که موی جلوی سرش ریخته باشد

 

محمد بن سیرین گوید:

اگر کسی طاس به خواب بیند بر سر او موی رسته بود، دلیل که او را مالی اندک حاصل شود. اگر دید او طاس شد، دلیل که از غم و اندوه رسته گردد. اما اگر زنی بیند طاس شود، دلیل که در زینت و آرایش نقصان پذیرد.

 

ابراهیم کرمانی گوید:

اصلع دیدن به خواب بازرگان را فائده بود و پیشه کار را کسب و صناعت و پادشاه را تفکر و زنان را نقصان زینت بود.

تعبیرخواب
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان